You are here

Ochrana a zpracování osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Verze platná od 10.09.2021

Tento dokument obsahuje informace o zpracovávání Vašich osobních údajů společností Diners Club CS, s.r.o. Dovolte, abychom Vás ujistili, že na ochraně Vašich osobních údajů nám velmi záleží a při jejich zpracovávání striktně dodržujeme všechny povinnosti, které nám právní předpisy ukládají

V tomto dokumentu se dočtete, na jaké různé účely Vaše osobní údaje zpracováváme, na jakém právním základě k jejich zpracovávání přistupujeme, jakož i na jakou dobu je uchováváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Najdete zde také informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Aby byl pro Vás tento dokument lépe srozumitelný používáme v něm v případě potřeby také stejné pojmy jako v našich Všeobecných obchodních podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Diners Club.

Aby byl pro Vás tento dokument lépe srozumitelný používáme v něm v případě potřeby také stejnépojmy jako v našich Všeobecných obchodních podmínkách pro vydávání a používání platebních karetDiners Club.

DINERS CLUB A ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V této části Vám poskytujeme základní informace o zpracování osobních údajů v naší společnosti. K jednotlivým  relevantním  informacím  připojujeme  také  piktogramy,  se  kterými  budeme   pro zjednodušení pracovat v dalších částech tohoto dokumentu.

SPRÁVCE

Diners Club CS, s.r.o.

Sídlo:

Námestie slobody 11
811 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 757 086

Zápis v obchodním
rejstříku

zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka
č. 18227/B

  podnikající na území České republiky prostřednictvím pobočky
Diners Club CS, s.r.o., organizační složka
Sídlo: Široká 36/5
110 00  Praha 1
IČO: 247 68 669
Zápis v obchodním rejstříku zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  oddíl  A,  vložka
74064

Kontaktní údaje

Zákaznická linka

+420 255 712 712

Email  

customer.service@dinersclub.cz

Doručovací adresa:

Diners Club CS, s.r.o.
Široká 36/5
110 00  Praha 1

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že se Vaše dotazy týkají zpracovávání osobních údajů, doporučujeme Vám kontaktovat přímo osobu odpovědnou za oblast ochrany osobních údajů v naší společnosti.

Její kontaktní údaje jsou následující:

Odpovědná osoba

Mgr. Peter Kružliak

Email  

dpo@dinersclub.sk

Doručovací
adresa:

Diners Club CS, s.r.o.
Mgr. Peter Kružliak
Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů / Data Protection Officer
Široká 36/5
110 00  Praha 1

§ PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme na některém z těchto 4 právních základů:

Zvláštní zákon

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje nám v tomto případě vyplývá ze
zvláštního zákona a Vy jste nám povinen Vaše osobní údaje poskytnout, jinak s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu / poskytnout Vám službu.
Příkladem je zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně  před  financováním  terorismu,  ale  také  zákon  o  spotřebitelských úvěrech, zákon o platebním styku a účetní předpisy.

Naše vzájemná
smlouva

Zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro uzavření smlouvy  a  následně  na  to,  abychom  Vám  mohli  poskytovat  služby,  k poskytování kterých jsme se smluvně zavázali.

Váš souhlas

V  tomto  případě  Vaše  osobní  údaje  zpracováváme  na  základě  Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Kdykoli je zpracování Vašich osobních údajů založené na Vašem souhlasu, Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.
Pokud nám však souhlas v některých případech neudělíte nebo jej dodatečně odvoláte, nebudeme Vám moci bohužel poskytnout některé z našich služeb, kvůli kterým potřebujeme Vaše osobní údaje.

Oprávněný zájem

Zpracování v tomto případě je nezbytné kvůli našim oprávněným zájmům.
Před zahájením zpracování osobních údajů vždy pečlivě posuzujeme, zda
zpracovávání nepředstavuje nepřiměřený zásah do Vašich práv.
Bližší informace o tomto posouzení Vám vždy poskytneme na vyžádání.

? ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme na konkrétní a předem vymezený účel a nikdy je dále nezpracováváme způsobem, který by nebyl slučitelný s původním účelem.

 OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji jsou údaje týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, kterou lze na základě těchto údajů určit přímo nebo nepřímo. To znamená, že údaje jako Vaše jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, údaje o platební kartě, údaje o provedených transakcích jsou Vašimi osobními údaji.

DOBA UCHOVÁNÍ

V závislosti na účelu zpracování Vašich osobních údajů a souvisejícího právního základu jejich zpracovávání uchováváme Vaše osobní údaje na různě dlouhé časové období. Při jednotlivých operacích popsaných níže se vždy dočtete, jak dlouho se Vaše osobní údaje uchovávají.
V případě zpracování za účelem plnění naší zákonné povinnosti je doba uchovávání osobních údajů určená příslušným právním předpisem

 TŘETÍ STRANY

Při zpracování osobních údajů občas využíváme třetí strany. Tyto třetí strany prověřujeme, aby přizpracování dodržovaly nezbytný rozsah technických, organizačních a bezpečnostních opatření.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELECH ZPRACOVÁNÍ

PLATEBNÍ SLUŽBY

Vzhledem k tomu, že naše společnost je poskytovatelem platebních služeb a úvěrů k platebním kartám, je primárním důvodem pro získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů plnění smluvního vztahu s Vámi a poskytování platebních služeb.

Vaše osobní údaje při uzavírání smlouvy o vydání karty někdy získáváme od třetích stran - finančních zprostředkovatelů, peněžních ústavů či od našich smluvních partnerů v případě zaměstnaneckých programů nebo firemních karet.

Osobní údaje o realizovaných transakcích také většinou získáváme od třetích osob, zpravidla jiných poskytovatelů platebních služeb, na kterých zařízeních jste konkrétní Transakci provedli.

 

?

uzavírání a provádění obchodů při provádění platebních služeb

zpřístupňování informací o provedených platebních službách klientům (zejména prostřednictvím internetové stránky eAccount)

přijímání a vyřizování reklamací a jiných žádostí klientů v souvislosti s platebními službami (i prostřednictvím internetové stránky mojdiners.sk a mojdiners.cz),

 řešení sporů z poskytování našich platebních služeb vůči klientům

 dokumentování naší činnosti kvůli dohledu nad námi a nad našimi činnostmi, včetně zpracování statistických a jiných hlášení pro tyto účely

 plnění úkolů a povinností podle zvláštních zákonů v souvislosti s platebními službami

§

plnění smlouvy

při uzavírání smlouvy o vydání platební karty a při jejím samotném vydání

při provádění jednotlivých transakci prostřednictvím platební karty a jejich zúčtování
 

plněni naší zákonné povinnosti

při uchovávání a zpřístupňování údajů o poskytnutých platebních službách pro účely dohledu

při evidování platebních operaci v rámci účetnictví společnosti

 

běžné osobní údaje, které získáme od Vás na základě vyplněné žádosti a dokumentů souvisejících nebo které získáme na základě transakci provedených platební kartou nebo které nám dodatečně sdělíte v souvislosti se smlouvou

5 let ode dne zániku smlouvy nebo vyhotovení záznamu, který se vztahuje na poskytování platebních služeb, přičemž zvláštní předpisy mohou stanovit i delší dobu

5 let v případě záznamů v účetnictví
 

DC BANK AG a jiní zprostředkovatelé, jichž využíváme při poskytování platebních služeb

Česká národní banka a jiné příslušné orgány při dohledu
 

POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

V případě, že Vám poskytujeme doplňkovou službu spotřebitelského úvěru, zpracováváme Vaše osobní údaje i z tohoto důvodu. I v případě poskytování spotřebitelských úvěrů zpracováváme Vaše osobní údaje na základě několika právních základů.

U některých právních základů je poskytnutí a zpracování osobních údajů povinné. Týká se to zejména zpracování osobních údajů souvisejících s posuzováním schopnosti splácet spotřebitelské úvěry, kde na základě zákonné povinnosti musíme poskytnout Vaše osobní údaje do registru spotřebitelských úvěrů a rovněž z něj získávat osobní údaje týkající se Vašich osobních údajů.

Pokud v rámci žádosti, která představuje návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru, udělíte příslušný souhlas ve spojitosti s prověřováním Vaší bonity, zpracováváme osobní údaje i tím způsobem, že je můžeme poskytnou příslušnému registru klientských informací i v rozsahu, v němž to není na základě zákona o spotřebitelských úvěrech povinné, případně budou i vyměněny mezi Nebankovním registrem klientských informací a Bankovním registrem klientských informací. Udělení souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat, což nemá vliv na zákonnost zpracování údajů.

?

posuzování schopnosti splácet spotřebitelské úvěry a hodnocení vaší bonity,
zpřístupňování informací o čerpání spotřebitelského úvěru (zejména prostřednictvím internetové stránky eAccount)
přijímání a vyřizování reklamací a jiných žádostí klientů (i prostřednictvím internetové stránky mujdiners.cz)
řešení sporů z poskytování spotřebitelských úvěrů vůči klientům
zdokumentování naší činnosti kvůli dohledu nad námi a nad našimi činnostmi, včetně zpracování statistických a jiných hlášení
plnění úkolů a povinností podle jiných zvláštních zákonů v souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů

§

plnění naší zákonné povinnosti

při provedení posouzení schopnosti splácet spotřebitelské úvěry
při uchovávání a zpřístupňování údajů o poskytnutých spotřebitelských úvěrech pro účely dohledu
při evidenci čerpání spotřebitelských úvěrů v rámci účetnictví společnosti

souhlas   

při nepovinném poskytování údajů do Nebankovního registru klientských informací a získávání Vašich osobních údajů z něj
při nepovinné výměně údajů mezi Nebankovním registrem klientských informací a Bankovním registrem klientských informací a získávání Vašich osobních údajů z nich

plnění smlouvy

v souvislosti se samotným poskytnutím a čerpáním spotřebitelských úvěrů.

běžné osobní údaje, které získáme přímo od Vás na základě vyplněné žádosti (návrhu na uzavření smlouvy) a dokumentů souvisejících nebo nám jsou poskytnuty z Nebankovního registru klientských informací nebo je získáme v souvislosti s čerpáním Vašeho spotřebitelského úvěru nebo nám je dodatečně sdělíte v souvislosti s touto smlouvou

5 let ode dne ukončení smlouvy v případě údajů, které byly poskytnuty do Nebankovního registru klientských informací, a údajů uchovávaných naší společností
5 let ode dne ukončení smlouvy nebo do odvolání souhlasu v případě ostatních dat uložených do Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací
5let v případě záznamů v účetnictví

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4 – Nusle , zájmové sdružení právnických osob provozující Nebankovní registr klientských informací a zajišťující výměnu údajů se Společným registrem bankovních informací
DC BANK AG a jiní zprostředkovatelé, jejichž využíváme při poskytování spotřebitelských úvěrů
Národní Banka Slovenska a jiné příslušné orgány při dohledu

OCHRANA PŘED LEGALIZACÍ PŘÍJMŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

Vzhledem k charakteru naší činnosti ve finančním sektoru musíme plnit povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu.
Zpracování osobních údajů tedy slouží k plnění našich zákonných povinností a jejich poskytnutí z Vaší strany na tento účel je povinné.

?

zjišťování, prověření a kontrola identifikace klientů, fyzických osob, které jsou orgány právnických osob, a konečných uživatelů výhod
zjišťování, prověřování a odhalování neobvyklých obchodních operaci
zdokumentování naší činnosti kvůli dohledu nad námi a nad našimi činnostmi

Plnění naší zákonné povinnosti

při provádění identifikace a kontroly klientů a prověřování neobvyklých obchodních operaci
při uchovávání a zpřístupňování údajů pro účely dohledu

běžné osobní údaje, které získáme přímo od Vás na základě vyplněné žádosti (návrhu na uzavření smlouvy) a dokumentů s ní souvisejících, případně z externích zdrojů nebo je na základě realizovaných transakcí nebo externích zdrojů získáme během trvání smluvního vztahu.

10 let od skončení smluvního vztahu,

Finanční analytický úřad a další orgány dohledu

POJIŠTĚNÍ, CLUB REWARDS A JINÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Součástí našeho smluvního vztahu je zpravidla i poskytování doplňkových služeb, jejichž rozsah závisí na typu Karty, který využíváte, případně od Vašich dodatečných požadavků.

Tyto doplňkové služby zahrnují bonusový program Club Rewards a mohou zahrnovat cestovní pojištění, účast v bonusových programech leteckých společností (Miles & More společnosti Austrian Airlines a OK Plus ČSA), golfové pojištění či zajištění vstupu do letištních salonků.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním doplňkových služeb je povinné, protože bez jejich zpracování bychom nevěděli jednotlivé doplňkové služby poskytovat.

Jelikož většinu doplňkových služeb realizujeme prostřednictvím dodavatelů nebo smluvních partnerů, zpřístupňujeme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu třetím stranám, případně je ve spojitosti s tímto účelem získáváme od třetích stran.

?

Poskytování a zajišťování doplňkových služeb pro klienty
přijímání a vyřizování reklamací a jiných požadavků klientů,
řešení sporů z poskytování doplňkových služeb vůči klientům
plnění úkolů a povinností podle zvláštních zákonů v souvislosti s doplňkovými službami

§

plnění smluvní povinnosti

při poskytování a zajišťování poskytování platebních služeb

Plnění naší zákonné povinnosti

při zpřístupňování údajů o poskytnutých doplňkových službách pro účely dohledu
při evidování poskytování doplňkových služeb v rámci účetnictví společnosti

běžné osobní údaje, které získáme přímo od Vás před poskytováním doplňkové služby nebo které získáme v spojitosti s poskytovanou doplňkovou službou nebo které nám dodatečně sdělíte

4 roky ode dne zániku smluvního vztahu / poskytnutí doplňkové služby
5 let v případě účetních záznamů

Smluvní partneři, který zajišťují poskytování doplňkových služeb
Příslušné státní orgány při dohledu a kontrolní činnosti

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A JINÝCH ZÁVAZKŮ, ŘEŠENÍ SPORŮ

Zpracování podle tohoto bodu se vztahuje výlučně na situace, kdy neuhradíte vůči naší společnosti pohledávky řádně a včas a budeme nuceni přistoupit k jejich vymáhání. Rovněž podle tohoto bodu postupujeme v případech řešení jiných sporů, ať už by byl takový spor iniciován z Vaší strany nebo námi.

?

Kontaktování klientů za účelem úhrady otevřených pohledávek
Uplatňování práv u soudů nebo jiných příslušných orgánech a vymáhání přiznaných nároků v exekučním řízení
zastoupení v řízeních vedených proti naší společnosti

§

Oprávněný zájem

ochrana a domáhání se právních nároků naší společnosti a související ochrana našich hospodářských zájmův

běžné osobní údaje, které získáme přímo od Vás v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy nebo poskytováním doplňkové služby, případně z externích zdrojů

10 let od pravomocného soudního rozhodnutí / 1 rok od odepsání pohledávky / 3 roky od výkonu rozhodnutí podle toho, která skutečnost nastane dříve

Právní zástupci a inkasní společnosti

Příslušné orgány určené k řešení sporů a vymáhání pohledávek

PŘÍMÝ MARKETING, SOUTĚŽE A STATISTKY

Údaje o tom, jak využíváte naše platební služby, ale i doplňkové služby uchováváme i za tím účelem, abychom Vás věděli informovat o nových nabídkách, které mohou být pro Vás zajímavé, případně abychom zjistili, zda jste výhercem ve vyhlášené soutěži.

Dopisní marketingová komunikace, stejně jako elektronická marketingová komunikace podobných služeb, které Vám poskytujeme, ve formě newsletterů nebo jiných elektronických prostředků může být prováděna i na základě oprávněného zájmu naší společnosti; v takovém případě můžete vždy uplatnit své právo vznést proti takové komunikaci námitku. Pokud jsou vám marketingová sdělení zasílána s Vaším souhlasem můžete tento souhlas rovněž kdykoliv odvolat, jeho odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

V případě, že soutěž vyžaduje Vaši aktivní účast, bližší informace o zpracování souvisejících osobních údajů Vám poskytneme před jejich získáváním. Údaje získané ve spojitosti s využíváním našich služeb využíváme i pro účely vytvoření statistik a zpráv / reportů.

?

zasílání marketingové komunikace běžnou poštou
posílání newsletterů o našich službách a aktuálních nabídkách
realizování spotřebitelských soutěží
provádění statistických operaci se získanými daty a jejich zpracování do zpráv / reportů

§

Oprávněný zájem

Záujem našej spoločnosti aktívne propagovať poskytované služby, vrátane marketingovej komunikácie podobných tovarov a služieb elektronickými prostriedkami

Záujem našej spoločnosti evidovať a viesť štatistické ukazovatele o svojej činnosti, ako napr. o výkonnosti jednotlivých produktov, platobnej disciplíne klientov a podobne

Souhlas   

v prípade zasielania marketingovej komunikácie elektronickými prostriedkami (napr. e-mail, SMS), ak jeho udelenie aktívne vyžadujeme.

Vaše jméno, příjmení, příslušné kontaktní údaje

Odvolání souhlasu / námitka zpracovávání v případě přímého marketingu

zprostředkovatelé, jejichž využíváme při zasílání marketingové komunikace

COOKIES NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH DC

Na našich internetových stránkách využíváme nástroje, které monitorují navigaci na stránkách, provádějí analýzy a slouží k zobrazování cílené reklamy. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu, se kterým se můžete seznámit ZDE.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVATELÉ

DC a DC CS používá při své činnosti služby dodavatelů, z nichž někteří jsou ve smyslu platné legislativy zpracovateli - zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem a na základě našich pokynů.

Mezi takové zpracovatele patří:

DC BANK AG

Klientské a autorizační informační systémy

Lassallestraße 3, 1020 Vídeň, Rakousko

 

www.dcbank.at

 

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Archiv listinné dokumentace

Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 36 232 734

zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 25712/B.

www.ironmountain.sk

MABORO CZ s.r.o.

Inkasní společnost

U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 03971228

Spisová značka: C 240740 vedená u Městského soudu v Praze

www.maboro.sk

ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Zasílaní newsletteru

Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00
IČO: 027 629 43

www.ecomail.cz

SmartSelling a.s.

Zasílaní newsletteru (smartemailing.cz)

Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika
IČ: 29210372

www.smartemailing.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju 

Crystal Call, a.s.

Externí call centrum

Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35880805

www.crystalcall.eu

INFOBIP LTD

Zasílaní SMS

86 Jermyn Street (5.poschodie), Londýn, Velká Británie

www.infobip.com

SEAL IT Services, s.r.o.

Servis počítačových zariadení a sietí

Topoľová 4, 811 04 Bratislava

IČO: 35 880 872,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 31208/B

www.seal.sk  

TŘETÍ STRANY

Třetími stranami jsou osoby, kterým zpřístupňujeme nebo poskytujeme osobní údaje a které tyto osobní údaje zpracovávají i pro vlastní účely:

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Nebankovní registr klientských informací

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4 - Nusle

Bližší informace o zpracovaní osobních údajů
http://www.cncb.cz/cz/ochrana-osobnich-udaju

kategorie třetích stran:

 • jiní poskytovatelé platebních služeb v souvislosti se zúčtováním platebních operaci nebo jejich reklamací, jakož i Diners Club International, Ltd. (Diners Club International Service Centre, Londýn) v souvislosti se zúčtováním platebních operaci nebo jejich reklamací a při poskytování služby Global Vision;
 • dodavatelé doplňkových služeb souvisejících s bonusovým programem Club Rewards a dalšími doplňkovými službami
 • pojistitelé (doplňková služba cestovního pojištění a golfového pojištění);
 • zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a finanční zprostředkovatelé;
 • peněžní ústavy, jejichž prostřednictvím nabízíme naše karty;
 • společnosti, kterým poskytujeme firemní karty nebo kterým zaměstnancům poskytujeme naše karty jako zaměstnanecký benefit;
 • právní a finanční poradci naší společnosti, auditorská společnost;
 • Česká národní banka (při dohledu nad finančním trhem) a jiné státní orgány dohledu nad naší činností;
 • soudy a jiné orgány příslušné řešit spory nebo úřední výkon rozhodnutí;
 • Česká pošta a.s. a jiné kurýrní společnosti.
   

OSTATNÍ PŘÍJEMCI

Ostatními příjemci jsou třetí osoby, které mohou mít přístup k osobním údajům, ale nemají oprávnění aktivně zpracovávat tyto osobní údaje. Tyto osoby jsou současně vázány povinností mlčenlivosti.

Mezi takové osoby kromě vývojářů našich počítačových aplikací patří:

VNET a.s.

Provozovatel datového centra

Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

IČO: 35 845 007

zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3916/B

www.vnet.sk

 

PRÁVA DOTČENÉ OSOBY

ÚVOD

Následující kapitola popisuje práva, která Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností náleží. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme Vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž Vás budeme informovat.

UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

Uplatnit Vaše práva můžete zasláním emailové zprávy na dpo@dinersclub.sk nebo zasláním písemné žádosti na naši korespondenční adresu uvedenou v úvodu tohoto dokumentu.

Za účelem identifikace prosím uveďte ve Vaší žádosti Vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, případně číslo karty. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Uvedené informace od Vás požadujeme proto, abychom ověřili Vaši totožnost a neposkytly Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o Vás zpracovávají osobní údaje, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly Vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

PRÁVO NA OPRAVU

Pokud se domníváte, že naše společnost o Vás zpracovává nesprávné osobní údaje, máte právo nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o Vás zpracovávali správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde ke změně jakéhokoliv Vašeho osobního údaje, který je pro Váš vztah s námi důležitý.

PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO BÝT „ZAPOMENUT“)

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se na zpracování zákonné výjimky:

 • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly
 • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
 • namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu
 • osobní údaje zpracovány nezákonně.

  V případě, že by byly Vaše osobní údaje zveřejněny a Vy si u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takové zveřejněny osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce Vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání a měly by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.
   

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

 • pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
 • zpracovávání Vašich osobních je protizákonné a Vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
 • už nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro Vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků
 • pokud namítáte zpracování Vašich osobních údajů, do doby ověření či důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte také právo přenést tyto údaje k dalšímu provozovateli. Pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ

Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu DC, včetně práva namítat proti profilování založenému na oprávněném zájmu DC.

Vždy máte právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

Také máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás podobně významně ovlivňují. Toto neplatí v případě, pokud se použijí zákonné výjimky.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

V případě, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, jehož kontaktní údaje naleznete ZDE ; (Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7).